LEJEBETINGELSER

 1. Lejemålet gælder kun de i aftalen anmeldte personer (2 voksne og hjemmeboende børn og børnebørn under 13 år + 1 bil)
 2. Personer / biler / både udover de i sæsonprisen inkluderede, skal tilmeldes og sæsonprisen vil være at tillægge et beløb efter gældende prisliste
 3. Lejemålet giver mulighed for, uden ekstragebyr, at invitere børnebørn under 13 år med. Hvis børnenes forældre samtidig er på pladsen, bliver børnene regnet for forældrenes børn og altså ikke som gratis børnebørn. Gratis børnebørn skal altid tilmeldes hos lejrchefen
 4. Ekstra sæson voksne / børn skal tilmeldes ved sæson start.
 5. Sæsonprisen inkluderer ikke el. El afregnes efter forbrug efter gældende prisliste. Lejer hæfter for el-måler (kr.1400,-) Kun godkendte udendørs elstik må anvendes på elkabel mellem el-stander og campingvogn.
 6. Lejeren og dennes husstand skal have gyldigt campingpas, som deponeres hos lejrchefen
 7. Lejeren er ansvarlig for at campingpladsens reglement overholdes, samt at der til stadighed er renholdt, ryddeligt og slået græs på det anviste område.
 8. Affaldscontainerne må kun benyttes til alm. dagrenovation. Andet affald (gl. stole, tæpper, telte m.v.) fjernes ved egen foranstaltning, hvis lejrchefen ikke kan anvise et sted dertil.
 9. Afstanden mellem telt / campingvogn / læsejl skal af hensyn til brandfaren være mindst 3 meter, og det er derfor vigtigt, at man placerer sit telt / campingvogn / læsejl mindst 1,5 m. fra nærmeste skel.
 10. Under tæpper/gulve må der kun anvendes ånbart underlag. ( fibertex o.lign.)
 11. Max. 2 x 3 fag læsejl pr. enhed, som skal nedtages når enheden er ubeboet.
 12. Hundehegn skal godkendes af lejrchefen, og skal nedtages når enheden er ubeboet.
 13. Opbevaringstelt, må kun opstilles med lejrchefens dispensation.
 14. Pga. elkabler skal længden på pløkker begrænses til max 40 cm.
 15. Det påhviler lejeren at drage omsorg for eventuelle gæster der bliver tilmeldt ved ankomst.
 16. Daggæster må ikke køre ind på pladsen, men må parkere på parkeringspladsen overfor informationen.
 17. Fra kl. 22.00 til kl. 07.00 er al motorkørsel på pladsen ikke tilladt.
 18. Fremleje af den anviste plads må ikke finde sted.
 19. Såfremt lejeren ønsker at rejse på ferie i den periode lejemålet omfatter, forbeholder udlejeren sig ret til at disponere over pladsen. Det bemærkes at lejeren må give meddelelse om, hvornår lejeren vender tilbage.
 20. Opstår tvivlsspørgsmål vedrørende noget forhold i forbindelse med lejemålet eller forhold på pladsen, er lejrchefens beslutning afgørende.
 21. Overtrædes én eller flere af denne lejeaftales bestemmelser, anses lejeaftalen for misligholdt og lejeren kan omgående bortvises fra pladsen.
 22. Dråby Strand Camping er en rolig familieplads – der skal være ro om natten, fra kl. 22.00 til kl. 7.00, bommen er lukket i samme tidsrum.
Ønsker de en plads med larm og halløj, er Dråby Strand Camping et dårligt valg.